در یارآموز، آموزش ببینید پایان نامه خود را انجام دهید!

راهنمای انجام پروپوزال به صورت عملی

 

پیشنهاد یک چارچوب ثابت و متقاعدکننده از یک پایان‌نامه است که باید اصالت یک پژوهش را در برگیرد. این پیشنهاد یا باید پیشینه مربوط به مسئله پیشنهادی را به چالش کشیده یا از آن حمایت کند. پیشنهاد باید اصالت مسئله را توضیح داده و نشان دهد که چه تفکر و مهارت‌های ضروری برای اثبات یا عدم اثبات مسئله استفاده‌شده است. پیشنهاد باید روشی که مسئله قرار به حل شدن دارد را توضیح دهد و روشی که حفره موجود در دانش را پر می‌کند توضیح دهد. 

مهندسی-عمران